Wielkość tekstu:

Projekty

"Czas na dobry start zawodowy"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”
Poddziałanie 10.3.1  „Doskonalenie zawodowe uczniów”
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.
Wartość projektu: 625 000,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 500 000,00 PLN
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Uczestnicy: 300 uczniów oraz 10 nauczycieli zawodu Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 w Warszawie.

 

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy u 300 uczniów Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 w Warszawie, poprzez realizację oferty zajęć specjalistycznych i udział w stażach zawodowych.

 

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez realizację kursów i szkoleń specjalistycznych dla 300 uczniów.
 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji wykorzystywanych w pracy z uczniami wśród 10 nauczycieli zawodu
 3. Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego odwzorowujących rzeczywiste warunki pracy na danym stanowisku poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych
 4. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych zwiększających szansę na zatrudnienie lub samozatrudnienie na lokalnym rynku poprzez udział w stażach u pracodawców przez 15 uczniów

 

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

 1. Kurs animatora czasu wolnego –Technik Organizacji Turystyki – 10 grup 10-osobowych, 30h/grupę.
 2. Kurs barmański – Technik Hotelarstwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – 6 grup 10-osobowych, 30h/grupę.
 3. Kurs baristy– 30 h/gr. – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – 10 grup 10-osobowych, 30h/grupę.
 4. Warsztaty podejmowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem TiK – 30 grup 10-osobowych, 5h/grupę.
 5. Staże zawodowe u pracodawców – 150 h – 15 uczniów.
 6. Wykłady z przedstawicielami instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego .

Zajęcia specjalistyczne dla nauczycieli:

 1. Kurs baristy – 30 h/grupę.
 2. Warsztaty z wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym – 30 h/grupę.
 3. Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni – 4 h/grupę.