Wielkość tekstu:

Rekrutacja

Najczęstsze pytania związane z nauką w naszej szkole

W zależności od kierunku jaki wybierasz w klasie pierwszej jest 19 lub 20 przedmiotów wliczając religię i tzw.” godzinę wychowawczą”. Technikum jest szkołą przygotowująca do zawodu ,więc oprócz przedmiotów ogólnych uczysz się również przedmiotów zawodowych, których jest 6-7 w zależności od kierunku.

W roku szkolnym 2023/24 planujemy stworzenie 10 klas pierwszych, po dwie na każdym kierunku. Nasi uczniowie nie mieli dużych problemów z dostaniem się do klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klas pierwszych mieli do wyboru następujące języki obce : hotelarstwo-język angielski i niemiecki, turystyka-język angielski i hiszpański, gastronomia- język angielski i francuski. W nauczaniu funkcjonuje podział na grupy, biorąc pod uwagę poziom znajomości języka uczniowie są dzieleni na grupę bardziej oraz mniej zaawansowaną. W roku szkolnym 2023/24 zaproponujemy takie same języki na każdym z kierunków.

Tak, jeżeli posiadasz aktualną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której stwierdzono głęboka dysleksję i na tej podstawie twoi rodzice/opiekunowie wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły o zwolnienie z drugiego języka. Do zwolnienia z drugiego języka obcego posiadają również prawo uczniowie, którzy dostarczyli aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Praktyki zawodowe dają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. W zależności od wybranego kierunku mają miejsce w hotelach, restauracjach i punktach obsługi turystycznej.

Praktyki zawodowe rozpoczynają się w drugim roku nauki i trwają każdorazowo przez miesiąc ( w tym czasie uczniowie nie chodzą do szkoły , realizują harmonogram praktyk bezpośrednio u „pracodawcy”, udział w praktykach jest dokumentowany w specjalnym dzienniczku. Na zakończenie praktyk uczeń otrzymuje ocenę ).

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy posiadają odpowiednie zalecenia w opiniach psychologiczno-pedagogicznych. Dodatkowo , dla uczniów- obcokrajowców, prowadzone są zajęcia języka polskiego.

Z uwagi na dużą liczbę przedmiotów, nauka w szkole wymaga systematyczności i odpowiedniej frekwencji na zajęciach.

Szkoła proponuje 3 kierunki w których możesz zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności : technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki.

Specyfiką kierunku związanego z hotelarstwem jest zdobycie kwalifikacji umożliwiających pracę w hotelu z uwzględnieniem znajomości branży hotelarskiej. Kierunek „ turystyka” przygotowuje do pracy w szeroko rozumianej branży turystycznej, np. chodzi tu o biura podróży , punkty informacji turystycznej czy pracę przewodnika. Proponowane przez nas kierunki mają wiele wspólnych obszarów, ponieważ każdy z nich wiąże się z obsługą klientów.

Nie ma obowiązku podchodzenia do matury. Tytuł technika uzyskujemy kończąc szkołę średnią oraz posiadając zdane egzaminy z wymaganych w danym zawodzie kwalifikacji, w skrócie ukończona szkoła średnia + zdane egzaminy zawodowe.

Szkoła od lat realizuje projekty europejskie w ramach programu Erasmus+. Uczniowie naszej szkoły, którzy angażują się w naukę i prezentują wysoki poziom komunikacji w języku obcym, wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Na kierunku gastronomicznym realizowany jest przedmiot :” pracownia technologii gastronomicznej”, nazywany przez naszych uczniów „zajęciami z gotowania”. Zajęcia te odbywają się od pierwszej klasy i trwają jednorazowo pięć godzin . Uczniowie jednej klasy podzieleni są na dwie grupy i pod kierunkiem nauczyciela samodzielnie przyrządzają, na początku mniej a z czasem bardziej skomplikowane, potrawy.

O zmianie kierunku decyduje dyrektor szkoły. Najlepiej podjąć taka decyzję na początku nauki, z czasem staje się to coraz trudniejsze z uwagi na inne treści nauczania przedmiotów zawodowych.

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, o przeniesieniu do innej klasy decyduje dyrektor, biorąc pod uwagę zarówno argumenty ucznia/rodzica jak również realne możliwości szkoły i opinię nauczycieli.

Staramy się aby przedmioty maturalne, czy zawodowe były realizowane przez tych samych nauczycieli, jednak nie zawsze jest to możliwe więc trzeba wziąć pod uwagę ,że nauczyciele mogą się zmieniać.

Oczywiście, do uczestnictwa w niej zapraszamy uczniów ostatnich klas wraz z osobami towarzyszącymi. Rokrocznie powoływany jest komitet studniówkowy, który odpowiada za jej organizację.

Tak, jednak częstotliwość wyjazdów nie jest z góry ustalona każdy wychowawca ustala tego typu wyjazdy indywidualnie. Oprócz tego organizowane są wyjścia zawodowe, warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Wtedy kiedy ma więcej niż trzy oceny niedostateczne na koniec roku. Kiedy nie zda egzaminów poprawkowych /klasyfikacyjnych lub nie zostanie do nich dopuszczony przez radę pedagogiczną.

Sala gimnastyczna była remontowana w roku szkolnym 2018/19. Wiosną 2022r. rozpoczął się remont boiska szkolnego. W tej chwili trwają ostatnie prace wykończeniowe obejmujące zagospodarowanie zielenią przestrzeni wokół płyty boiska. Od września 2023r. do dyspozycji uczniów będą już oba obiekty.

Informacje w sprawie dokumentów i procesu rekrutacji najlepiej uzyskać dzwoniąc do sekretariatu szkoły.

W sytuacji, gdy uczeń ma stwierdzone specyficzne trudności w nauce, nauczyciele na podstawie wytycznych zawartych w opinii dostosowują metody i formy nauczania do możliwości i potrzeb ucznia. Co oznacza, że twoje trudności zostaną wzięte pod uwagę w sposobie oceniania a także bieżącej realizacji nauki.

Aby uzyskać tytuł technika należy ukończyć szkołę oraz zdać egzaminy zawodowe. Każdy zawód składa się z tzw. kwalifikacji , a każda kwalifikacja to oddzielny egzamin. Egzaminy mają miejsce zazwyczaj w końcowych latach nauki i mają formę pisemną i praktyczną.